Dingked mălè sumla

Ya sumla na Dingုked mălè o sumla ní Dinglag kàe săming ó ming n-pànpàn ì v.

Dingked mălè dòng Dălìtì chub n-dàng
Dingked mălè dòng Dălìtì chub n-dàng
Dingked mălè
Dingked mălè
Ngăjè
Ngăjè
Ăyø̀ Jvi
Ăyø̀ Jvi
Ngăpog chàn
Ngăpog chàn
Gulè (Sáji)
Gulè (Sáji)
Mănú
Mănú