Măchvn

N-ká

Wvi

N-ká ní wvi

   Chádàshi, mălìng tiné yangé n-ká tiqné ní wvi tiné an ăwà è. I mălìng dòngní gaì màlò yangé mălè tiné ga an v́ wa v.

   Tiniq lătø̀e n-ka ina i mălè yangé mădø ălun ătaq udang àng an v́ shinggv̀ dòngní làng uwà. I lăkaì n-ká na ám taq laé mădø ălun v dàng jín ăwà è. I yáng kón o dăna i mălè ăsàng bog na boí lăchubé gai lai ăgø̀ wà è. wag sad o, nungngà sad udà tăngà n-dáng ga gai hám utaq udang i n-kaé làng uwà. N-ka ina i yang dòng tăngà tiqchig udang led an uda àng an v́ shinggv̀ dang ad ăwà è. I N-ká na shinggv̀ yangé taq ăda tăngà chig aḿ lám wà o mănangé i shinggv̀ n-pang yang dòng wvi ina, “N-ka è.., nà na gai lisub vq, naù kà n-dà măteng ó kaì tá gai măyǿng vq. Dáng téng ó ì v dăna munggan gaq yangé ań shù shàng ăgøg è,” an o. I dà n-ká na yădà bv̀n ngaù măta gø̀ wá ăda sătáshi v́ m-choé, “Gag...,” wa v́ mănangé n-gubé mv̀n o tăngà chig pog ătan pa ăgøq.

   N-kaé tan ó tăngà na shingv̀ n-pang yang dòng wvié lad an ăgøq wà è.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.