Contact

M-pang dòng Fom udang ăláng uda Ngàndvì udang ligka sá lúshi v. Lid kà lid lám ní ligka sá lám măàn dăna naù ming ní Ímín jí mălà.

Target Image