Măkón

 Dinglag gaq ăsub v́ tălà udang shăkv̀n o măkón.

03 Ningdvì Nung Lungmi Sălá Li

03 Ningdvì Nung Lungmi Sălá Li

02 Ningdvì jigòng gaq

02 Ningdvì jigòng gaq

 

 

04 Sărod igøq

04 Sărod igøq