သီချင်း

 ဒိန်လာပ် ဒေသအလှတရာများကိုဖော်ကြူးထားသောတေးသီချင်းများ။

03 နုန်လုံမီလစဉ်

03 Ningdvì Nung Lungmi Sălá Li

02 အမိတောင်ပေါ်မြေ

02 Ningdvì jigòng gaq

 

 

04 မြင့်တင်ရအောင်

04 Sărod igøq