ဒိန်ချက်ရွာပုံ

 ဤပုံသည် ဒိန်ချက်ရွာ၏ပုံနှင့် ဒိန်လာပ်စကား ဖြစ်မှည့်ခေါ်သောနာမည်အမျိုးမျိုးဖြစ်သည်။

Dingked mălè dòng Dălìtì chub n-dàng
Dingked mălè dòng Dălìtì chub n-dàng
Dingked mălè
Dingked mălè
Ngăjè
Ngăjè
Ăyø̀ Jvi
Ăyø̀ Jvi
Ngăpog chàn
Ngăpog chàn
Gulè (Sáji)
Gulè (Sáji)
Mănú
Mănú