သမ္မာသီးချင်း

 ဒိန်လာပ်ဘာသာစကားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းသည့် သီချင်း

01 သူ့ကျေးဇူး

01 Àngo Jéjú